Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie

ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów

ogłasza nabór na wolne stanowisko  terapeuty w ŚDS.

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, psychologia, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy).

2. Minimum trzymiesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi.

3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów, konsekwencja w działaniu, umiejętność tworzenia programów terapeutycznych.

II. Zakres czynności wykonywanych na stanowisku:

1. Diagnozowanie uczestników ŚDS.

2. Prowadzenie terapii.

4. Opracowywanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego dla uczestników ŚDS.

5. Współpraca z zespołem terapeutycznym odnośnie metod i technik pracy.

6. Prowadzenie konsultacji i udzielanie fachowej pomocy osobom, uczestnikom ŚDS.

7. Dokumentowanie pracy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny,

3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

5. Kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów, bądź listownie z dopiskiem "Nabór na stanowisko terapeuty" w terminie do dnia 9 października 2020r. Decyduje data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 9 października 2020r.

 

Postepowanie naboru obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kierownika ŚDS z wybranymi kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

 

Żyrardów 25.09.2020r                        Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                            W Żyrardowie

                                                             Danuta Litewnicka

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2327

Utworzono dnia: 30.05.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna